Enviament gratuït per comandes superiors a 80 € (Catalunya)

1. TITULARITAT

El domini www.londji.com està registrat a favor de la societat mercantil LONDJI, SL, que ostenta tots els drets per a la seva explotació. La societat Londji, SL (amb número de CIF B-17777939) està inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom 2.039, foli 119, fulla nº GI-34190, inscripció 1ª, y té el seu domicili social al C. Llull 51, 4t 2a, 08005, de Barcelona.

2. PROTECCIÓ DE DADES

Londji, SL compleix amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal), assegurant el seu us diligent, i garanteix la confidencialitat d'aquelles dades relatives al servei prestat als seus clients. Per a la utilització de determinats serveis a Londji.com és necessari que l’usuari faciliti determinades dades personals, sempre amb caràcter voluntari, que s’incorporaran a un fitxer de dades titularitat de Londji, SL, d’acord amb el que diu l’article 4 de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) Aquest fitxer incorporarà les dades necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats així com aquells que permetin tenir al client al corrent sobre la sortida al mercat de nous productes en el cas que així ho manifesti. En tot cas el titular de les dades podrà exercir els drets reconeguts a la LOPD, i, en particular els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Pots exercitar aquests drets dirigint-te al departament de Registre de Londji, SL (Adreça: C. Llull 51, 4t 2a, 08005, de Barcelona), o bé per qualsevol altre mitjà reconegut per la legislació vigent.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts i elements gràfics als què s'accedeix mitjançant el servei prestat per www.londji.com són de titularitat exclusiva de Londji, SL o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús Els continguts del web són objecte de propietat intel·lectual i industrial amb els drets reconeguts per la normativa vigent, per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual (RD legislatiu 1/1996 de 12 d’abril i normativa concordant) i industrial . Aquest contingut, incloent tot el contingut escrit, material gràfic i fotogràfic, no podrà ser utilitzat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit del seu titular (Londji, SL o tercers). Londji, SL es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual i industrial amb relació a la comissió d'infraccions que puguin vulnerar els seus drets.

4. CONDICIONS D’ÚS

Tots els continguts i parts integrants de la pàgina web londji.com han estat dissenyats amb caràcter informatiu i per a permetre l’accés dels usuaris als serveis que Londji, SL ofereix. Es prohibeix l’ utilització de qualsevol dels seus continguts amb la finalitat de causar qualsevol perjudici a Londji, SL o a tercers.

5. LONDJI.COM

Londji.com es reserva el dret o facultat per portar a terme qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat d'avís previ.


PayPal